عنصرهای ایکستموز

پیشخوان متحرک

324 برچسب پیشخوان
263 برچسب پیشخوان
654 برچسب پیشخوان
عنصر های ایکستموز

حاشیه پیشخوان متحرک

532 برچسب پیشخوان
432 برچسب پیشخوان
855 برچسب پیشخوان
عنصر های ایکستموز

رنگ سفارشی پیشخوان متحرک

324 برچسب پیشخوان
263 برچسب پیشخوان
654 برچسب پیشخوان
عنصرهای ایکستموز

اندازه های پیشخوان متحرک

کوچک

532 برچسب پیشخوان

پیشفرض

432 برچسب پیشخوان

بزرگ

678 برچسب پیشخوان

خیلی بزرگ

855 برچسب پیشخوان
عنصرهای ایکستموز

تراز کردن پیشخوان متحرک

سمت راست

324 برچسب پیشخوان

وسط

263 برچسب پیشخوان

سمت چپ

654 برچسب پیشخوان
عنصرهای ایکستموز

چراغ رنگی شمعی رنگارنگ پیشخوان متحرک

64 برچسب پیشخوان
128 برچسب پیشخوان
256 برچسب پیشخوان
عنصر های ایکستموز

تصویر پس زمینه با پیشخوان متحرک

634 برچسب پیشخوان
52 برچسب پیشخوان
321 برچسب پیشخوان
342 برچسب پیشخوان